យកចិត្តទុកដាក់: ប្រសិនបើអ្នកនិយាយ [ភាសាបញ្ចូល], សេវាជំនួយភាសាដោយឥតគិតថ្លៃ, ដែលអាចប្រើបានទៅអ្នក។ តំណាងការហៅ Jaime Hopkins +1-336-607-8061 ។