ຄວນລະວັງ: ຖ້າຫາກວ່າທ່ານເວົ້າພາສາລາວ, ການບໍລິການການຊ່ວຍເຫຼືອພາສາ, ເສຍຄ່າໃຊ້ຈ່າຍ, ແມ່ນມີໃຫ້ເພື່ອທ່ານ. ໂທ Jamie Hopkins +1-336-607-8061.